เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20180200002 โบว์ หญิงใหญ่ 02/02/2018
INV20180200001 ธนาวัตน์ ศรีเบญจรัส 01/02/2018
INV20180100010 นนทพร มาไทย 29/01/2018
INV20180100011 นันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด 29/01/2018
INV20180100012 เพทาย แสนพินิจ 29/01/2018
INV20180100013 รพาสิรี บุพศิริ 29/01/2018
INV20180100014 วรารินทร์ ทองอะนุ 29/01/2018
INV20180100015 เด่น หัวนาค 29/01/2018
INV20180100009 ชนิดา เชิดชัย 24/01/2018
INV20180100007 วารุณี จันทร์สุวรรณ์ 23/01/2018
INV20180100008 เกศีนี คำฟู 23/01/2018
INV20180100003 ชนิตา ปานุวงค์ 22/01/2018
INV20180100004 ศรัณณ์ลักษณ์ รัตนเรือง 22/01/2018
INV20180100005 อชิรญาณ์ นุชนวล 22/01/2018
INV20180100006 Kritchapprn Hussein 22/01/2018
INV20171100001 นางสาวสุริย์วิภา บุษบา 17/11/2017
INV20171100002 นางสาวสุริย์วิภา บุษบา 17/11/2017
INV20171000003 รัชนีวรรณ พาลพ่าย 19/10/2017
INV20171000002 ทิพากร ยานะทวี 11/10/2017
INV20171000001 สมศักดิ์ ชุลีรัตนานนท์ 04/10/2017