เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20171000002 ทิพากร ยานะทวี -
INV20171000001 สมศักดิ์ ชุลีรัตนานนท์ -
INV20171000003 รัชนีวรรณ พาลพ่าย -
INV20171100001 นางสาวสุริย์วิภา บุษบา -
INV20171100002 นางสาวสุริย์วิภา บุษบา -
INV20170900001 ชนาขวัญ ดีปานแก้ว -