เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20171000002 ทิพากร ยานะทวี -
INV20171000001 สมศักดิ์ ชุลีรัตนานนท์ -
INV20170900001 ชนาขวัญ ดีปานแก้ว -